Regulamin Przewozów firmy MUNDI

R E G U L A M I N

przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Ziębickiej Komunikacji Autobusowej.

 

 Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 i poz. 492),

2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 i z 2018 r. poz. 2244),

3) uchwały nr 563/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Ziębice oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Regulamin określa zasady i warunki przewozu osób oraz bagażu ręcznego i zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Ziębice oraz wykonywanego przez MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan, Krzelków 45.

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

1) Operator – MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan,

2) Środek lokalnego transportu zbiorowego/pojazd – autobus Przewoźnika,

3) Podróżny/pasażer – osoba fizyczna korzystająca ze świadczonej przez Przewoźnika usługi przewozu,

4) Kierujący – kierowca autobusu,

5) BOP - Biuro Obsługi Pasażera MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan, Zamkowa 7-9, 57-220 Ziębice

6) Kontroler biletowy/kontroler – osoba upoważniona przez Operatora do kontroli dokumentów przewozu osób,

7) Bilet - każdy nośnik potwierdzający wniesienie opłaty za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego,

8) Wezwanie do zapłaty - dokument w formie papierowej wystawiany przez kontrolera pasażerowi, który podróżował bez ważnego biletu,

9) Przejazd techniczny – przejazd autobusu niedostępny dla pasażerów,

10) Uchwała -uchwała nr 563/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Ziębice oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami

§ 3

1. Operator realizuje usługi przewozu na zlecenie Gminy Ziębice na podstawie Umowy przewozowej.

2. Usługi przewozu są odpłatne, a zasady odpłatności określa Uchwała.

3. MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan realizuje kontrolę biletową.

§ 4

1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom bezpiecznego i punktualnego przejazdu oraz profesjonalnej i kulturalnej obsługi.

2. Kierujący ma obowiązek poinformowania o nagłej zmianie trasy w momencie zaistnienia takiej okoliczności.

3. Operator zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, np. utrudnienia w przewozie przez tzw. „korki”, wypadki komunikacyjne, manifestacje, klęski żywiołowe i anomalie pogodowe.

4. Kierowca autobusu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi peronu za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe ze względu na: stan nawierzchni, zablokowanie przez inny pojazd lub ze względu na bezpieczeństwo pasażerów wysiadających lub oczekujących na przystanku.

 

KONTROLA BILETOWA

§ 5

 1. Kontrolerzy biletowi zobowiązani są podczas kontroli biletów posiadać identyfikator służbowy umieszczony w widocznym miejscu.

2. Identyfikator służbowy kontrolera zawiera: nazwę Operatora, zdjęcie kontrolera, numer kontrolera, datę wystawienia oraz okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

3. Wzór identyfikatora służbowego kontrolera stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Kontrola biletów odbywa się w pojeździe.

5. Pasażer zobowiązany jest:

1) posiadać przy sobie ważny bilet na przejazd lub po wejściu do pojazdu bezzwłocznie zakupić bilet.

 2) na żądanie kontrolera biletowego okazać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty uprawniające do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w sposób umożliwiający odczytanie z nich danych,

3) w przypadku braku ważnego biletu i braku dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości lub odmowy okazania tego dokumentu, pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają uprawnienia do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

4) nie odstępować innym podróżnym skasowanych biletów.

6. Pasażerowi, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz.

7. Wysokość opłaty dodatkowej i manipulacyjnej reguluje Uchwała.

 8.Jeżeli wskazana w wezwaniu do zapłaty należność nie zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty, sprawa o zapłatę należności zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

9. Niepodpisanie/nieodebranie przez pasażera wystawionego wezwania do zapłaty nie wstrzymuje procesu dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

10. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających operatorowi wykonanie przewozu pojazdem, podróżnemu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii lub innej, przebiegającej tą samą trasą.

11. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd i zachowuje ważność do chwili opuszczenia autobusu przez osobę, która uiściła opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez autobus do przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

12. Wyjątkiem od zasady opisanej w ust. 11 jest sytuacja awaryjnego przerwania przejazdu -wówczas bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez Operatora.

13. Biletu jednorazowego nie wolno  odstępować innej osobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

WARUNKI PRZEWOZU OSÓB

§ 6

1. W czasie przewozu pasażer zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm zachowania się w miejscach publicznych oraz postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności:

1) stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym,

2) trzymać się uchwytów lub poręczy podczas jazdy,

3) w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem przewozu stosować się do poleceń porządkowych Kierującego,

4) w przypadku znalezionej rzeczy w pojeździe przekazać ją Kierującemu.

2. Podróżnym zabrania się w szczególności:

1) samowolnego otwierania drzwi w pojeździe w czasie jazdy,

2) nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu,

3) wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale oznaczającym zamykanie drzwi,

4) podchodzenia do krawędzi peronu przystanku w chwili podjeżdżania pojazdu na przystanek,

5) niszczenia wyposażenia pojazdu, zanieczyszczania go i zaśmiecania,

6) wychylania się i opierania o drzwi pojazdu podczas jazdy,

7) siadania na barierkach i opierania się o przegub w pojeździe,

8) palenia w pojeździe tytoniu i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych,

9) spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

10) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

11) grania na instrumentach muzycznych, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju,

12) żebrania, kwestowania, naklejania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Przewoźnika,

13) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów w czasie jazdy lub postoju,

14) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

15) przebywania w pojeździe w trakcie przejazdu technicznego.

3. Podróżnym zaleca się, o ile to możliwe, przechodzenie do wnętrza pojazdu tak, aby nie blokować drzwi i nie utrudniać ich otwarcia i zamknięcia.

 

§ 7

 Podróżny zamierzający wysiąść z pojazdu lub wsiąść do pojazdu na przystanku „na żądanie” zobowiązany jest wcześniej zasygnalizować to Kierującemu poprzez naciśnięcie przycisku stop, a w przypadku oczekiwania na przystanku poprzez gest uniesionej ręki, tak aby kierujący mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd w strefie przystankowej.

 

 

§ 8

1. Kierujący może odmówić przewozu lub zażądać opuszczenia pojazdu przez podróżnego zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, a w szczególności:

1) zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub Kierującego pojazdem,

2) uciążliwego dla podróżnych,

3) nie stosującego się do wezwań Kierującego pojazdem,

4) nie stosującego się do postanowień, o których mowa w § 9,10, 11, 12.

2. W wyjątkowych przypadkach Kierujący pojazdem, w celu uzyskania pomocy, może zjechać z trasy celem oczekiwania na przybycie Policji lub Straży Miejskiej.

3. Pojazdy należące do Operatora mogą być monitorowane.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz.U.UE.L.2016.119.1): 1) Administratorem monitoringu umieszczonego w pojeździe jest Przewoźnik: MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan, 57-220 Ziębice, Krzelków 45, e-mail: munditrans@vp.pl; tel.784651419, 666395878 chyba, że informacja zamieszczona w pojeździe wskazuje na innego Administratora monitoringu, 2) celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ich mienia w pojazdach i mienia Przewoźnika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c i pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i tylko w tym celu Państwa dane są zbierane, 3) odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa, 4) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 5) dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po tym czasie trwale zniszczone, 8) dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mundi.com.pl

WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU RĘCZNEGO

§ 9

1. Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż, który nie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, nie utrudnia przejścia podróżnym i nie utrudnia korzystania innym podróżnym z miejsc przeznaczonych w pojeździe do siedzenia.

2. Bagaż pasażera przewożony jest bezpłatnie.

3. Przewóz rowerów może odbywać się pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności Kierującemu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

4. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich.

.

§ 11

1. W pojeździe dozwolony jest przewóz nienabitej broni palnej krótkiej, myśliwskiej i sportowej, pod warunkiem posiadania przy sobie zezwolenia na broń. W takim przypadku podróżny może również przewozić amunicję.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do broni palnej przewożonej przez osoby uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.

§12

 Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do podróżnego.

 

PRZYJMOWANIE REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW

§ 13

1. Miejscem składania reklamacji, skarg i wniosków w zakresie usług świadczonych przez MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan jest BOP.

2. Skargi i wnioski mogą być składane osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan, Zamkowa 7-9, 57-220 Ziębice, telefon: 784651419, 666395878 e:mail: munditrans@vp.pl

3. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku należy podać nr linii, godzinę kursu i kierunek podróży oraz, o ile to możliwe, nr boczny pojazdu.

4. Odpowiedź na reklamację, skargę, wniosek zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia.

5. Reklamacje dotyczące sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób, wnioski o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności za przejazd bez biletu składane są w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Reklamacje, wnioski mogą zostać złożone osobiście w godzinach pracy BOP lub przesłane pocztą.

6. Operator prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych dla rzeczy pozostawionych w środkach lokalnego transportu zbiorowego. Biuro Rzeczy Znalezionych MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan znajduje się przy BOP.

7. Wykaz rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się na stronie www.mundi.com.pl/komunikacja-ziebice w zakładce "wykaz rzeczy znalezionych".

8. Rzeczy znalezione są traktowane zgodnie z USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

 

 

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2024.

 

§ 15

We wszystkich nieuregulowanych w niniejszym regulaminie sprawach oraz w sprawach roszczeń wynikających z przewozu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo przewozowe.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan

 

Wzór identyfikatora kontrolera MUNDI Przewóz Osób Paweł Kocjan:

 

Strona 1

Strona 2

Pieczęć oraz podpis na tej stronie

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma