Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Do pobrania w załącznikach

zarzdzenie_2023_-_regulamin_dowozu.pdfzarzdzenie_2023_-_regulamin_dowozu.pdfzarzdzenie_2023_-_regulamin_dowozu.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 53/2023

 

Załącznik  do Zarządzenia nr 53/2023

Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

z dnia 18 grudnia 2023r.

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli oraz odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ziębice 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z  2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem dowożenia dzieci do przedszkola/szkoły jest Gmina Ziębice w porozumieniu z operatorem zewnętrznym..

2. Zgodnie z przepisami autobusy szkolne zatrzymują się tylko i wyłącznie na przystankach wyznaczonych przez zarządców dróg zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Organizator dowozów w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli określa                                 liczbę kursów na cały rok szkolny.

4. Listę dzieci dowożonych do przedszkola/szkoły ustala dyrektor szkoły/przedszkola.

5. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

6. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w autobusie szkolnym sprawuje opiekun.

7. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu szkolnego oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości.

8. Dzieci poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu szkolnego rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku opiekuna dziecko odbierają rodzice z Komisariatu Policji w Ziębicach.

9. Za sposób bezpiecznego dojścia dziecka z dowozu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku przedszkola/szkoły do autobusu szkolnego po zakończeniu zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły/przedszkola.

10. Dziecko i jego rodzice /prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w autobusie szkolnym przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia (opłaty uwzględniają koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

11. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie

b) w innym czasie – organizator dowozów

Rozdział I

PRAWA DZIECKA

Każde dziecko uczęszczające do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice ma prawo do:

- dojazdu do szkoły/przedszkola w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący dowozu,

- odjazdu ze szkoły/przedszkola zgodnie z harmonogramem.

 

Rozdział II

OBOWIĄZKI DZIECKA

1. Dzieci dowożone autobusem  szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

2. Dzieci wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu.

3. Czekając na autobus szkolny dziecko zachowuje się kulturalnie, spokojnie, w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. W przypadku opóźnienia w dowozie, dzieci oczekują na autobus/bus do 15 minut, a następnie w przypadku braku pojazdu wracają do domu.

4. Gdy podjeżdża autobus, dziecko stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma; dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, dziecko wchodzi do środka.

5. Po wejściu do autobusu szkolnego dziecko zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna lub inne wolne miejsce siedzące.

6. Dziecko zostaje odebrane z miejsca przystanku i  doprowadzony do miejsca przystanku przez pracownika szkoły/przedszkola.

7. Do autobusu dziecko wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.

8. Niedopuszczalne jest, aby dziecko:  

- opuściło teren szkoły bez opieki nauczyciela, czekając na odwóz, 

- wychodziło z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd, 

- biło się z kimkolwiek i naruszało czyjąś nietykalność, 

- traktowało autobus szkolny jak salę gimnastyczną (trenowało zwisy na rurkach, biegało po pojeździe, skakało po siedzeniach, wychylało się, wyskakiwało z autobusu, stało na schodach w czasie jazdy),

- zmieniało miejsce bez zgody opiekuna, 

- przywłaszczyło sobie rzecz, która do niego nie należy, 

- nie zachowywało porządku w autobusie szkolnym (śmieciło, niszczyło wyposażenie, używało dzwonka niezgodnie z jego przeznaczeniem, hałasowało, używało niecenzuralnych słów),

 - traktowało opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważyło, odmawiało wykonania polecenia, itp.), wyrzucało jakiekolwiek rzeczy przez okno.

9. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem przez: zbyt głośne ustawienie dzwonka, zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna), filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie.

10. Wysiadając z autobusu szkolnego na przystanku, każde dziecko czeka aż do momentu odjazdu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca zamieszkania.

11. Za naruszenie regulaminu dowozu dziecko może zostać ukarane: 

- ustnym upomnieniem opiekuna,  

- powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się, 

- wpisaniem uwagi do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego, 

- rozmową z dyrektorem, 

- wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły, 

12. Dzieci korzystające z dowozu autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli  i opiekunów przed i w autobusie szkolnym.

Rozdział III

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

 

1.Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych                        w niniejszym regulaminie. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas przewozu w następujący sposób:

a) zajmuje miejsce na końcu, ewentualnie w środku autobusu, aby kontrolować zachowanie dzieci podczas jazdy,

b) sprawdza, czy dzieci siedzą w autobusie w sposób nie grożący kontuzją (twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy),

c) nie pozwala wyjść dzieciom z autobusu przed dojazdem do szkoły,

d) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego  wyznaczonych (przystanki autobusowe wyznaczone przez zarządcę drogi),

e) pomaga młodszym dzieciom przy wsiadaniu do autobusu, w razie potrzeby odbiera od nich tornister,

f) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku jest zobowiązany sprawdzić czy dzieci mogą bezpiecznie opuścić pojazd,

g) zgłasza niewłaściwe zachowania dzieci przewożonych w autobusie koordynatorowi (ref. ds. transportu i zakupów) lub dyrekcji szkoły,

h) sprawdza stan liczebny wewnątrz pojazdu,

i) kontroluje ład i porządek przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe,

j) przestrzeganie zasady, w myśl której opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy,

k) ustala sposób porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,

l) zwraca uwagę na właściwe zachowanie dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

m) zapewnia bezpieczne wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,

n) przestrzega obowiązku wysiadania z pojazdu tylko na wyznaczonych przystankach                        i parkingach.

 

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego.

3. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dzieci od chwili wejścia do autobusu do momentu opuszczenia autobusu przez dziecko na przystanku w swojej miejscowości.

5. Opiekunowie autobusu szkolnego zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom koordynatora (ref. ds. transportu i zakupów) w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

6. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności dzieci oraz używać telefonów komórkowych w czasie jazdy, chyba że jest to niezbędne w celach organizacyjnych lub bezpieczeństwa.

7. W przypadku choroby opiekun w sposób jak najszybszy przekazuje informacje koordynatorowi (ref. ds. transportu i zakupów).

8. W przypadku wprowadzenia stanu epidemiologicznego opiekun jest odpowiedzialny za respektowanie wprowadzonych obostrzeń sanitarnych w autobusie szkolnym.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada operator.

2. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie dzieciom i opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo o ruchu drogowym, ustawie o publicznym transporcie drogowym.

3. W przypadku podróży dziecka (objętego dowozem) do i ze szkoły/ przedszkola, pieszo lub innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły/przedszkola. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu odpowiadają rodzice.

5. Dzieci zostają zapoznane z regulaminem dowozu na godzinach wychowawczych.

6. Rodzice zostają poinformowani o wprowadzeniu Regulaminu pisemnie przez wychowawców klas.

7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu                        w Ziębicach.

8. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. 

9. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych dzieci, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz opiekunów dowozu i kierowców, jednak nie mogą być                 w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.   

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma